loading site content…80%

0770 274 906

contact@famousclick.ro

logo famous click studio

One Click away from being Famous!

advertising agency by Răzvan Tom

FAMOUS CLICK AGENCY

Termeni și condiții

Pentru a incepe orice forma de colaborare, beneficiarul trebuie sa completeze formularul de programare de pe site. Dupa completarea formuralului de comanda, un membru al echipei Famous Click va suna beneficiarul pentru a obtie cat mai multe informatii pentru intocmirea ofertei. Dupa ce oferta este gata, beneficiarul va fi notificat printr-un email ce va contine toti pasi necesari pentru consultarea ofertei si perfectarea actelor.

1.0

Valoarea fiecarei productii, va fi stabilta in functie de bugetul

stabilit separat, pentru fiecare productie, si va fi mentionata intr-o

anexa pentru fiecare proiect/comanda.

2.0 Obligatiile partilor

BENEFICIARUL are drepturi depline si exclusive conexe

drepturilor de autor, incluzand, in mod nelimitativ, drepturi de

reproducere, distribuire, import in vederea comercializarii pe piata

interna, inchiriere si imprumut, comunicare publica, radiodifuzare,

punere la dispozitia publicului, retransmitere prin cablu, internet,

presa scrisa, realizare de opere derivate, asupra productiilor FOTO,

atat pe teritoriul Romaniei cat si la nivel mondial.

2.1

BENEFICIARUL are drepturi depline si exclusive asupra

materialului brut FILMAT/FOTOGRAFIAT. BENEFICIARUL

reprezinta producatorul videoclipului, in sensul art. 65 si art. 1061

din Legea nr. 8 din 1996, modificata, avand toate drepturile

decurgand din aceasta calitate. PRESTATORUL realizeaza doar o

activitate de prestare de servicii tehnice si nu dobandeste calitatea

de producator al SESIUNII FOTO/VIDEO.

2.2

BENEFICIARUL se obliga sa plateasca PRESTATORULUI suma

cuvenita,reprezentand contravaloarea totala a serviciilor prestate,

conform prevederilor Anexelor Contractului de prestari revicii.

2.3

PRESTATORUL se obliga sa realizeze comenzile pe baza

scenariului aprobat de BENEFICIAR si in limitele bugetului convenit

cu BENEFICIARUL, in termen de 30 zile de la predarea masterului

(text, imagini suplimentare, si a oricarui material suplimentar,

necesarfinalizarii proiectului, stabilit in anexa contractului de prestari servicii) de

catre BENEFICIAR.

2.4

PRESTATORUL va supune aprobarii BENEFICIARULUI pe

autorii ce vor realiza, alaturi de scenaristul ales de catre

BENEFICIAR, opera audiovizuala (regizor si autorul grafic pentru

secventele de animatie- cand acestea reprezinta o parte

importanta a operei), in termen de maxim 5 zile de la predarea

masterului de catre BENEFICIAR.

2.5

In cazul in care BENEFICIARUL respinge un autor selectat de

catre PRESTATOR , acesta se obliga ca, in termen de 2 zile de la

notificarea acestui fapt sa selecteze un alt autor care sa

intruneasca acordul BENEFICIARULUI, in caz contrar urmand sa

angajeze un autor desemnat de catre BENEFICIAR.

2.6

PRESTATORUL garanteaza BENEFICIARULUI utilizarea

nestingherita a productiilor FOTO/VIDEO in orice forma si

modalitate. PRESTATORUL garanteaza ca nu se vor reclama

drepturi de nicio natura, generate de implicarea PRESTATORULUI sau a oricaror alte persoane, persoane implicate in vreun fel de

PRESTATOR pentru realizarea lucrarii care face obiectul

contractului de prestari servicii si ca BENEFICIARUL va avea drepturi

depline si exclusive asupra productiilor FOTO/VIDEO, in afara

drepturilor directe ale fotografului, scenaristului si ale regizorului.

Aceasta garantie include obligatia PRESTATORULUI de a returna

orice despagubiri pe care BENEFICIARUL ar putea fi obligat sa le

plateasca unui astfel de tert, stabilite prin hotarare judecatoreasca

sau prin tranzactie intre parti, precum si costurile generate de o

asemenea situatie (inclusiv, in mod nelimitativ, taxe de timbru,

timbru judiciar, onorarii de avocat si/sau de expert etc.)

2.7

Dacă o altă persoană, angajată sub orice forma de

PRESTATOR, trebuie să lucreze si/sau sa se producă în realizarea

productiilor FOTO/VIDEO, PRESTATORUL se angajează la

urmatoarele:

1. La momentul realizarii lucrarii, trebuie să existe între acea

persoană şi PRESTATOR un contract valid, prin care acea pesoana

este de acord să lucreze cu PRESTATORUL pentru realizarea

2. PRESTATORUL trebuie să fi obţinut consimţământul scris

al fiecărei asemenea persoane de a abilita BENEFICIARUL sa facă

deplin uz de serviciile acelor persoane şi de toate si oricare creatie

si/sau interpretare sau executie realizata de aceste persoane, pe

termen nelimitat si nelimitat in spatiu, fara nici o remuneratie

suplimentara.

3. Cu exceptia existentei unei alte înţelegeri scrise cu

BENEFICIARUL, PRESTATORUL trebuie sa-si asume in mod exclusiv

obligatia să plătească sumele datorate către acea persoană, în

conformitate cu prestatia efectuată.

2.8

PRESTATOTUL se obliga sa nu intervina asupra materialului

pus la dispozitie de catre BENEFICIAR.

2.9

Beneficiarul va plati un avans daca acesta face obiectul unei

anexe, restul fiind facturati si platiti la receptia materialului.

2.9.1

PRESTATORUL va supune receptiei BENEFICIARULUI forma

finita (eventual forme intermediare ) in termen de maxim 30 de zile

de la data comenzii.

2.9.1

BENEFICIARUL poate efectua orice modificări, adaptări sau

transformări asupra materialului rezultat din prestarea serviciilor

de către PRESTATOR, materiale asupra cărora deţine drepturi

depline şi exclusive.

2.9.1

PRESTATORUL se obliga sa ia toate masurile ca el, angajatii

si/sau reprezentantii si/sau prepusii sa nu comita si/sau sa nu

permita, voluntar sau involuntar, nici unui tert sa incalce in vreo

modalitate drepturile de autor si conexe ale BENEFICIARULUI,

inclusiv prin intrarea in posesia unor copii totale sau partiale ale

îinregistrarilor realizate in temeiul contractului de prestari servicii.

3.0

Pentru prestarea serviciilor mentionate la Cap. 1,

BENEFICIARUL va plati PRESTATORULUI suma stabilita in anexele

contractului de prestari servicii, astfel : 60% din valoare la semnarea

contractului de prestari servicii, si 40% cel tarziu in prima zi de

FOTOGRAFIERE/FILMARE .

Plata se va efectua pe baza facturii fiscale emise de catre Prestator

la cursul BNR valabil in ziua emiterii facturii.

In cazul in care, din orice motiv neimputabil Prestatorului, sumele

reprezentand contravaloarea serviciilor nu ajung in contul acestuia

in termenele mai sus prevazute, plata se va considera neefectuata

sau, dupa caz, intarziata. Beneficiarul va transmite Prestatorului

copia scanata a ordinului de plata, prin email.

Pentru neindeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul

contract, fiecare dintre parti datoreaza celeilalte penalitati daune

interese de 10 % pe zi de intarziere, fata de termenul stabilit in

anexa.

Termen și teritoriu de valabilitate

Teritoriul in care contractul de prestari servicii este valabil, este intreg

teritoriul din interiorul granitelor Romaniei, precum si la nivel

mondial.

Contractul de prestari servicii intra in vigoare la data semnarii si este

valabil 30 de zile.

Incetarea contractului de prestari servicii, din orice motiv, nu va avea

nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile

contractante.

Forță majoră

1.Nici una din partile contractante nu raspunde de

neexecutarea la termen sau de executatea in mod

necorespunzator (total sau partial) a oricarei obligatii care-i revine

in baza prezentului contract daca neexecutarea sau executarea

necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta

majora, asa cum este definita de lege.

2.Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti

in termen de 2 zile producerea evenimentului si sa i-a toate masurile pentru

limitarea consecintelor lui

3. Daca in termen de 2 zile de la producere evenimentul nu

inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a

prezentului contract, fara ca vreuna din ele sa pretinda daune

interese.

Notificari

1.Notificarile vor fi trimise de partile contractante la sediile

prevazute in partea introductiva a prezentului contract

2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va

trimisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se

considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul

postal primitor pe aceasta confirmare

3. Daca notificarea se transmite prin fax/email ea se

considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost

expediata.

ANEXA 1. ESTE REPREZENTATA PRIN FORMULARUL DE OFERTA ACCEPTATA IN PLATFORMA DE OFERTARE!