loading site content...80%

0770 274 906

contact@famousclick.ro

logo famous click studio

One Click away from being Famous!

advertising agency by Răzvan Tom

FAMOUS CLICK AGENCY

Termeni și condiții

Știm cât de importantă este transparența în realizarea serviciilor pentru care ne-ai plătit. 

Deoarece situația actuală ne limitează posibilitatea de a ne întâlni față în față, am decis să construim portalul personal al agenției. Prin intermediul Famous Click Portal, poți lua legătura cu toate departamentele agenției Famous Click participante la proiectul tău. Portalul Famous Click îți oferă oportuninatea de a avea acces la toate documentele tale rezultate din relația cu instituția Famous Click. Tot cu ajutorul portalului poți verifica în timp real starea proiectului aflat în desfășurare. Pentru a putea accesa portalul agenției trebuie să ai un contract în desfășurare cu agenția Famous Click. La semnarea contractului primești ID-ul de client și parola necesare conectării la portalul agenției Famous Click.

1.0

Valoarea fiecarei producții va fi stabiltă în funcție de bugetul

stabilit separat pentru fiecare producție și va fi menționată într-o

anexă pentru fiecare proiect/comandă.

2.0 Obligațiile parților

BENEFICIARUL are drepturi depline și exclusive conexe

drepturilor de autor, incluzând în mod nelimitativ, drepturi de

reproducere, distribuire, import în vederea comercializării pe piața

interna, închiriere și împrumut, comunicare publică, radio-difuzare,

punere la dispoziția publicului, retransmitere prin cablu, internet,

presă scrisă, realizare de opere derivate, asupra producțiilor FOTO,

atât pe teritoriul României cât și la nivel mondial.

2.1

BENEFICIARUL are drepturi depline și exclusive asupra

materialului brut FILMAT/FOTOGRAFIAT. BENEFICIARUL

reprezintă producatorul videoclipului, în sensul art. 65 și art. 1061

din Legea nr. 8 din 1996, modificată, având toate drepturile

decurgând din această calitate. PRESTATORUL realizează doar o

activitate de prestare de servicii tehnice și nu dobândește calitatea

de producator al SESIUNII FOTO/VIDEO.

2.2

BENEFICIARUL se obligă să plătească PRESTATORULUI suma

cuvenită,reprezentând contravaloarea totală a serviciilor prestate,

conform prevederilor Anexelor Contractului de prestări servicii.

2.3

PRESTATORUL se obligă să realizeze comenzile pe baza

scenariului aprobat de BENEFICIAR și în limitele bugetului convenit

cu BENEFICIARUL în termen de 30 zile de la predarea masterului

(text, imagini suplimentare, și a oricarui material suplimentar,

necesar finalizarii proiectului, stabilit în anexa contractului de prestări servicii) de

către BENEFICIAR.

2.4

PRESTATORUL va supune aprobării BENEFICIARULUI pe

autorii ce vor realiza, alături de scenaristul ales de către

BENEFICIAR, opera audiovizuală (regizorul și autorul grafic pentru

secvențele de animație - când acestea reprezintă o parte

importantă a operei), în termen de maxim 5 zile de la predarea

masterului de către BENEFICIAR.

2.5

În cazul în care BENEFICIARUL respinge un autor selectat de

către PRESTATOR , acesta se obligă ca în termen de 2 zile de la

notificarea acestui fapt să selecteze un alt autor care să

întrunească acordul BENEFICIARULUI, în caz contrar urmând să

angajeze un autor desemnat de către BENEFICIAR.

2.6

PRESTATORUL garantează BENEFICIARULUI utilizarea

nestingherita a producțiilor FOTO/VIDEO în orice formă și

modalitate. PRESTATORUL garantează că nu se vor reclama

drepturi de nicio natură, generate de implicarea PRESTATORULUI sau a oricăror alte persoane implicate în vreun fel de

PRESTATOR pentru realizarea lucrării care face obiectul

contractului de prestări servicii și că BENEFICIARUL va avea drepturi depline și exclusive asupra producțiilor FOTO/VIDEO, în afara drepturilor directe ale fotografului, scenaristului și ale regizorului.

Această garanție include obligația PRESTATORULUI de a returna

orice despăgubiri pe care BENEFICIARUL ar putea fi obligat sa le

plătească unui astfel de terț, stabilite prin hotărâre judecatorească

sau prin tranzacție între părți, precum și costurile generate de o

asemenea situație (inclusiv, în mod nelimitativ, taxe de timbru,

timbru judiciar, onorarii de avocat și/sau de expert etc.)

2.7

Dacă o altă persoană, angajată sub orice formă de

PRESTATOR, trebuie să lucreze în realizarea

producțiilor FOTO/VIDEO, PRESTATORUL se angajează la

urmatoarele:

1. La momentul realizării lucrării, trebuie să existe între acea

persoană şi PRESTATOR un contract valid, prin care acea persoană

este de acord să lucreze cu PRESTATORUL pentru realizarea proiectului.

2. PRESTATORUL trebuie să fi obţinut consimţământul scris

al fiecărei asemenea persoane de a abilita BENEFICIARUL să facă

deplin uz de serviciile acelor persoane şi de toate și oricare creație

și/sau interpretare sau execuție realizată de aceste persoane, pe

termen nelimitat și nelimitat în spațiu, fără nicio remunerație

suplimentară.

3. Cu excepția existenței unei alte înţelegeri scrise cu

BENEFICIARUL, PRESTATORUL trebuie să-și asume în mod exclusiv

obligația să plătească sumele datorate către acea persoană, în

conformitate cu prestația efectuată.

2.8

PRESTATOTUL se obligă să nu intervină asupra materialului

pus la dispoziție de către BENEFICIAR.

2.9

Beneficiarul va plăti un avans dacă acesta face obiectul unei

anexe, restul fiind facturați și plătiți la recepția materialului.

2.9.1

PRESTATORUL va supune recepției BENEFICIARULUI forma

finită (eventual forme intermediare ) în termen de maxim 30 de zile

de la data comenzii.

2.9.1

BENEFICIARUL poate efectua orice modificări, adaptări sau

transformări asupra materialului rezultat din prestarea serviciilor

de către PRESTATOR, materiale asupra cărora deţine drepturi

depline şi exclusive.

2.9.1

PRESTATORUL se obligă să ia toate măsurile ca el, angajații

și/sau reprezentanții și/sau presupușii să nu comită și/sau să nu

permită, voluntar sau involuntar, nici unui terț să încalce în vreo

modalitate drepturile de autor și conexe ale BENEFICIARULUI,

inclusiv prin intrarea în posesia unor copii totale sau parțiale ale

înregistrărilor realizate în temeiul contractului de prestări servicii.

3.0

Pentru prestarea serviciilor mentionate la Cap. 1,

BENEFICIARUL va plati PRESTATORULUI suma stabilita in anexele

contractului de prestari servicii, astfel : 60% din valoare la semnarea

contractului de prestari servicii, și 40% cel tarziu in prima zi de

FOTOGRAFIERE/FILMARE .

Plata se va efectua pe baza facturii fiscale emise de catre Prestator

la cursul BNR valabil in ziua emiterii facturii.

In cazul in care, din orice motiv neimputabil Prestatorului, sumele

reprezentand contravaloarea serviciilor nu ajung în contul acestuia

în termenele mai sus prevazute, plata se va considera neefectuată

sau, dupa caz, întârziată. Beneficiarul va transmite Prestatorului

copia scanată a ordinului de plată, prin email.

Pentru neindeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul

contract, fiecare dintre părți datorează celeilalte penalități, daune,

interese de 10 % pe zi de întârziere, față de termenul stabilit in

anexă.

Termen și teritoriu de valabilitate

Teritoriul în care contractul de prestări servicii este valabil, este întreg

teritoriul din interiorul granițelor Romaniei, precum și la nivel

mondial.

Contractul de prestari servicii intră în vigoare la data semnării și este

valabil 30 de zile.

Încetarea contractului de prestări servicii, din orice motiv, nu va avea

nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între parțile

contractante.

Forță majoră

1.Niciuna dintre părțile contractante nu raspunde de

neexecutarea la termen sau de executatea în mod

necorespunzator (total sau parțial) a oricărei obligații care-i revine

în baza prezentului contract dacă neexecutarea sau executarea

necorespunzatoare a obligației respective a fost cauzată de forță

majoră, așa cum este definită de lege.

2.Partea care invocă forță majoră este obligată să notifice celeilalte parți

în termen de 2 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile pentru

limitarea consecințelor lui.

3. Dacă în termen de 2 zile de la producere evenimentul nu

încetează, parțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a

prezentului contract, fără ca vreuna din ele să pretindă daune

interese.

Notificări

1.Notificările vor fi trimise de parțile contractante la sediile

prevazute în partea introductivă a prezentului contract.

2. În cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va

fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se

consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul

postal primitor pe aceasta confirmare.

3. Dacă notificarea se transmite prin fax/email ea se

consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost

expediată.